Перелік нормативно – правового забезпечення діяльності дошкільного навчального закладу

Законодавчі акти та постанови:

Конституція України

Конвенція про права дитини

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Про Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

/Files/images/image (1).png

Відомчі документи про діяльність дошкільних навчальних закладів:

- Положення «Про дошкільний навчальний заклад»
- Положення «Про навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»
- Наказ МОН України «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу»
- Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах»
- Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
- Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
- Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»
- Орієнтовна інструкція щодо безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу
- Методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»
- Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»
- Постанова «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
- Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах
- Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
- Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
- Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі

/Files/images/image (1).png

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №41 "БАРВІНОК"


/Files/images/methodist-logo.gif


1. Мета, завдання, основні принципи діяльності

1.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільного закладу.

1.2. Основними завданнями діяльності комітету є сприяння створенню умов для:

 • формування та розвитку особистості дитини та її громадської позиції;
 • виховання дітей шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
 • захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, дошкільним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази дошкільного закладу та його благоустрою.

Основними принципами діяльності комітету є:

 • законність;
 • гласність;
 • колегіальність;
 • толерантність;
 • виборність;
 • організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп (групи).

2. Організація і зміст роботи батьківського комітету:

2.1. Батьківський комітет обирається протягом вересня місяця на загальних зборах батьків дошкільного закладу більшістю голосів терміном на один рік.

2.2. Кількість членів батьківського комітету входять: представники від батьків кожної групи дітей, якого рекомендують групові батьківські збори, завідувач дошкільним закладом, лікар, представник шефських організацій.

2.3. Зі складу батьківського комітету обирається голова і секретар.

2.4. Кожен член батьківського комітету має певні обов’язки , виконує їх за допомогою активу. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються батьківським комітетом залежно від умов роботи дошкільного закладу. Кожен член батьківського комітету може вносити на розгляд комітету питання, зв’язані з поліпшенням роботи дошкільного закладу.

2.5. Батьківській комітет за допомогою комісій, створених з активу, допомагає дошкільному закладу:

 • в організації заходів педагогічної пропаганди серед батьків, загальних і групових батьківських конференцій по обміну досвідом сімейного і громадського виховання, доповідей і лекцій для батьків, батьківських лекторіїв, папок-пересувок для батьків, випуску стінних газет, відкритих днів для батьків;
 • в налагодженні зв’язку дошкільного закладу з сім’ями вихованців;
 • в організації чергувань батьків у дошкільному закладі;
 • в створенні умов для оздоровлення дітей;
 • контролювати організацію харчування дітей;
 • в зміцненні господарчого стану закладу – ремонті приміщення, обладнання, господарчого інвентарю, в благоустрої та озелененні ділянок, виготовлення різних посібників, іграшок;
 • організації дитячих свят, екскурсій та інших видовищ.

2.6. Батьківський комітет планує свою роботу у відповідності з планом роботи дошкільного закладу на рік і, виходячи з річного плану, складає робочі плани на квартал. План роботи має вільну форму

2.7. Рішення батьківського комітету можуть прийматися простим голосуванням при наявності 2/3 його членів.

2.8. Рішення батьківського комітету погоджуються із завідувачем дошкільного закладу.

2.9. Батьківський комітет підзвітний батьківським зборам, перед якими він звітує 1 раз на рік. За вимогою батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківського комітету.

2.10. Члени батьківського комітету, які не беруть участі в його роботі, можуть бути відкликані батьківськими зборами до закінчення строку повноважень, а на їх місце обираються інші.

2.11. Плани і облік роботи батьківського комітету, протоколи засідань та інша документація зберігаються в справах дошкільного закладу і передаються за актом при здачі справ новообраному комітетові.

2.12. Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів. Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

2.13. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

2.14. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

3. Права батьківського комітету

3.1. Батьківський комітет керується в своїй роботі „Положенням про батьківський комітет дошкільного навчального закладу.

3.2. Батьківський комітет має право:

 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;
 • виносити завідувачу пропозиції з усіх питань поліпшення виховної роботи , медичного обслуговування, організаційно-господарської роботи дошкільного закладу. Завідувач дошкільним закладом розглядає пропозиції батьківського комітету і доводить до його відома про прийняті ним рішення;
 • систематично контролювати якість харчування дітей;
 • заслуховувати повідомлення окремих батьків про сімейне виховання, популяризувати кращий досвід різними засобами;
 • у випадках невиконання батьками своїх обов’язків по вихованню дітей вживати заходи по створенню нормальних умов життя дітей в сім’ї, в окремих випадках повідомляти по місцю роботи батьків та інші відповідні організації для громадського впливу;
 • бути присутніми за запрошеннями на педагогічних, виробничих нарадах, на районних і міських конференціях по дошкільному вихованню.

4. Комітет зобов’язан:

 • виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
 • вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах закладу;
 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідуючого закладу або відповідного органу управління освітою;
 • у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;
 • звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

Комітет може виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 1307

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.